فیلم و ورق های هایمپک

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ??????
  • ??????
  • ??????
فیلم و ورق های هایمپک
??????
??????
??????

فیلم و ورق های هایمپک

 یکی از انواع ورق که از آن برای تولید بسته بندی های منــاسب بــرای لبـنیات و مــواد غـذایی و از ایـن دست محصــولـات استــفاده میشــود ورق هــایمپــک یــا ورق
 PS / پلی استایرن است.
تعداد بی شماری از شرکت هـای صنایع غذایی در کشــور وجود دارند که تمــامی آنها از ورق هایمپک برای بستــه بندی محصولات غذایی استفاده می کنند.