فیلم و ورق دو رنگ

گالری شرکت پارس کمپلکس
  • ps
  • ps
  • ps
فیلم و ورق دو رنگ
ps
ps
ps

فیلم و ورق دو رنگ

فیلم و ورق های دو رنگ

پارس کمپلکس توانسته است برای اولیــن بار در ایران با تکنولوژی خطوط اروپایی، ورق های دو رنگ تولید کند
این محصول با توجه به نوع رنگ درخواستی توسط مشتریان محترم به صورت دو رنگ عرضه می شود